ទំព័រ​ដើម​ / La Faune / Arthropoda / Insecta / Metapterygota / Neoptera / Lepidoptera / Papilionoidea / Riodinidae 3